Consell Escolar

Llei d'Educació 12/2009, del 10 de juliol

Article 148. El Consell Escolar

1.       El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

2.       El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.

3.       Corresponen al consell escolar les funcions següents:

a.       Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b.      Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c.       Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d.      Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e.      Aprovar la carta de compromís educatiu.

f.        Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g.       Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h.      Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i.         Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j.        Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementaries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k.       Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l.         Aprovar els criteris de col·laboració amb els altres centres i amb l’entorn.

m.    Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

4.       El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

5.       El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.


FONT: http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL94In.pdf pàgina 183


Consell Escolar Escola Sobirans

PRESIDENTA: Stella Pujol

 

CAP D’ESTUDIS: Susana Sànchez

 

SECRETARIA: Elisenda Torrent

 

MESTRES:

Manuela Sánchez

Sònia Buisan

Paula José

Noemí Espallargas

Verònica Rossell

Susana Sánchez

 

PARES /MARES/TUTORS/ES:

Iolanda Bernabé

Sònia Olivares

Mireia Sanz

Mercè Carbonell

Elisenda Terré

 

REPRESENTANT AMPA

Gemma Rueda

 

PAS

Xavi Pardo

 

AJUNTAMENT

Tònia Vila

 

FONT: http://blocs.xtec.cat/escolasobiranscat/escola/consell-escolar/